Barion Pixel
További termékeink
Kereső
Kiemelt termékcsoportok
Termékajánló
Főkategóriák
Adatvédelmi tájékoztató

A www.ilmo.hu oldal üzemeltetője (Szolgáltató) ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.
 
1. Az adatkezelő:
A Szolgáltató, a honlap üzemeltetője, ill. a személyes adatok kezelője: "Ilmo 2004" Kft. (székhely: 2017 Pócsmegyer, Ady Endre utca 33., adószám: 13272841-2-13)
 
2. Adatkezelés célja:
Az adatkezelés célja, a Honlap (webáruház) felhasználói által leadott megrendelések teljesítése, számla kiállítása, ill. a Felhasználóval való kapcsolattartás a megrendelés sikeres lebonyolításának biztosításához, az esetleges kiszállítás/kiszállíttatás sikeres lebonyolításának biztosításához.
 
3. Kezelt adatok köre:
Név, cím, e-mail cím, telefonszám
 
4. Az adatkezelés időtartama:
A hozzájárulásának visszavonásáig.
 
5. Az adatkezelés jogalapja:
A Honlapon a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes és az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, amelyet adatai megadásakor bocsájt rendelkezésre. A személyes adatok kezeléséhez szükséges hozzájárulást az érintettek a személyes adatok megadásával egy időben adják, mely hozzájárulással egyben elfogadják az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat is. A Honlapon megadott, illetve a látogatás során rögzített személyes adatok kezelője a Szolgáltató. A Szolgáltató a Nyilatkozatban foglaltak alkalmazása során valamennyi hatályos Magyarországon érvényes jogszabály adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek betartását vállalja.
 
6. Az adatkezelés során Önt megillető jogok:
Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:
 • a tájékoztatáshoz való jog,
 • az adatok helyesbítéséhez való jog,
 • az adatok törléséhez való jog,
 • az adatok zárolásához való jog,
 • a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulás visszavonásának joga,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
 • adathordozhatósághoz való jog,
 • a tiltakozás joga.
Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
 
Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.
 
Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).
 
Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlése sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
 
Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben, ill. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
 
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
 
7. Hatályos törvények, jogorvoslati lehetőségek:
Az adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségekről az alábbi törvényekben tájékozódhat a felhasználó:
 • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény.
 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény.
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló (Info tv.) 2011. évi CXII. törvény
 • A 2016/679/EU Általános Adatvédelmi Rendelet - General Data Protection Regulation (GDPR).
Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy a személyes adatok nem az itt megjelöltek szerint vagy a hatályos törvénynek megfelelően lettek kezelve, jogait az adatvédelmi biztosnál vagy polgári bíróságon érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., web: www.naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html).
 
8. Műszaki háttér:
Az Internetes szolgáltatás során a Szolgáltató gondoskodik arról, hogy az általa kezelt adatok és személyes adatok az arra jogosulatlan harmadik személy számára ne legyenek hozzáférhetőek kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el.
 
Webes technikai háttérszolgáltatást biztosító szolgáltató adatai:
Cégnév: Power-Expert Kft.
Székhely: 3770 Sajószentpéter, Gyöngyvirág u. 43.
Adószám: 23144709-2-05, Cégjegyzékszám: 05-09-031648,
E-mail: info@powerexpert.hu,
Telefon: +36 20 5844 693,
Web: www.powerexpert.hu
 
A szervert biztosító szolgáltató adatai:
Cégnév: Tárhely.Eu Kft.
Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.
Adószám: 14571332-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-909968
E-mail: support@tarhely.eu
Web: www.tarhely.eu
 
9. Technikai tájékoztatás, fontos információk:
A Felhasználó köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a Felhasználó egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a Felhasználó adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Felhasználó számára a Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben korábban regisztrált a honlapon, akkor az egyedi felhasználónév és jelszó megadását követően a Felhasználó saját adatihoz hozzáférjen, módosítsa, illetve törölje azokat.
 
A Felhasználó köteles a regisztráció során a valóságnak megfelelő és teljes információt közölni a regisztrációs adatlap kérdéseire vonatkozóan, illetve a regisztrációs adatokat változás esetén megfelelően frissíteni. A Felhasználó által nyújtott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága, illetve a jelen Nyilatkozatban foglalt feltételek vagy a vonatkozó jogszabályok megsértése esetén a Szolgáltatónak jogában áll részlegesen vagy teljes mértékben felfüggeszteni, vagy megszüntetni a Felhasználó hozzáférését.
 
A Honlapon előfordulhatnak linkek más cégek weboldalaira. A Szolgáltató nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen Nyilatkozat csak a Szolgáltató által üzemeltetett Honlapra vonatkozik. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a Felhasználó személyes adatait illetéktelenektől megvédje.
 
A megrendeléssel vagy a regisztrációval összefüggésben más személyes adatainak megadása esetén az ilyen személyes adatokat továbbító személyt terheli a felelősség az adatkezeléshez (ideértve az adattovábbítást, és a Szolgáltató által a személyes adatokkal végzett adatkezelési műveleteket is) szükséges hozzájárulás beszerzéséért, és a jogszerű adatkezeléshez szükséges tájékoztatás megadásáért. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a mások személyes adataival való visszaélés jogellenes.
 
A Szolgáltató kijelenti, hogy a rendszert érő bármilyen támadásból, jogosulatlan behatolásból származó adatbázis-sérülésért, adatlopásért vagy egyéb kárért semmilyen felelősséget nem áll módjában vállalni.

Az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezésekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen, peren kívül megegyezni nem tudnak, a jogviták eldöntése a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok előtt történik. A Szolgáltató jelen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket - a vonatkozó jogszabályok keretein belül - bármikor módosíthatja, mely módosításokat Felhasználó a Honlap megnyitásával tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 
Amennyiben az Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatban bármely kérdése vagy észrevétele merül fel, kérjük, írjon nekünk a 2017 Pócsmegyer, Ady Endre utca 33. címre vagy a ilmo2004pomaz@gmail.com e-mail címre.
Részletes Adatkezelési tájékoztató a Fogyasztóbarát WIDGET Jog/Adatkezelés menüpontjában található, illetve PDF-ben letölthető a következő hivatkozásról: Adatkezelési tájékoztató (pdf)
Kosár
A kosár üres
Felhasználó

Regisztráció

Álláshirdetés
Termékajánló
ilmoszerszam.hu
Valuta
EURO Árfolyam
HUF valuta HUF 391.9 Ft
Stihl termékek